In English   

॥ शनि अष्टोत्तरशतनामावली ॥ (Shani Ashttotarshatnamavali)

१. ॐ शनैश्चराय नमः ॥
२. ॐ शान्ताय नमः ॥
३. ॐ सर्वाभीष्टप्रदायिने नमः ॥
४. ॐ शरण्याय नमः ॥
५. ॐ वरेण्याय नमः ॥
६. ॐ सर्वेशाय नमः ॥
७. ॐ सौम्याय नमः ॥
८. ॐ सुरवन्द्याय नमः ॥
९. ॐ सुरलोकविहारिणे नमः ॥
१०. ॐ सुखासनोपविष्टाय नमः ॥
११. ॐ सुन्दराय नमः ॥
१२. ॐ घनाय नमः ॥
१३. ॐ घनरूपाय नमः ॥
१४. ॐ घनाभरणधारिणे नमः ॥
१५. ॐ घनसारविलेपाय नमः ॥
१६. ॐ खद्योताय नमः ॥
१७. ॐ मन्दाय नमः ॥
१८. ॐ मन्दचेष्टाय नमः ॥
१९. ॐ महनीयगुणात्मने नमः ॥
२०. ॐ मर्त्यपावनपदाय नमः ॥
२१. ॐ महेशाय नमः ॥
२२. ॐ छायापुत्राय नमः ॥
२३. ॐ शर्वाय नमः ॥
२४. ॐ शततूणीरधारिणे नमः ॥
२५. ॐ चरस्थिरस्वभावाय नमः ॥
२६. ॐ अचञ्चलाय नमः ॥
२७. ॐ नीलवर्णाय नमः ॥
२८. ॐ नित्याय नमः ॥
२९. ॐ नीलाञ्जननिभाय नमः ॥
३०. ॐ नीलाम्बरविभूशणाय नमः ॥
३१. ॐ निश्चलाय नमः ॥
३२. ॐ वेद्याय नमः ॥
३३. ॐ विधिरूपाय नमः ॥
३४. ॐ विरोधाधारभूमये नमः ॥
३५. ॐ भेदास्पदस्वभावाय नमः ॥
३६. ॐ वज्रदेहाय नमः ॥
३७. ॐ वैराग्यदाय नमः ॥
३८. ॐ वीराय नमः ॥
३९. ॐ वीतरोगभयाय नमः ॥
४०. ॐ विपत्परम्परेशाय नमः ॥
४१. ॐ विश्ववन्द्याय नमः ॥
४२. ॐ गृध्नवाहाय नमः ॥
४३. ॐ गूढाय नमः ॥
४४. ॐ कूर्माङ्गाय नमः ॥
४५. ॐ कुरूपिणे नमः ॥
४६. ॐ कुत्सिताय नमः ॥
४७. ॐ गुणाढ्याय नमः ॥
४८. ॐ गोचराय नमः ॥
४९. ॐ अविद्यामूलनाशाय नमः ॥
५०. ॐ विद्याविद्यास्वरूपिणे नमः ॥
५१. ॐ आयुष्यकारणाय नमः ॥
५२. ॐ आपदुद्धर्त्रे नमः ॥
५३. ॐ विष्णुभक्ताय नमः ॥
५४. ॐ वशिने नमः ॥
५५. ॐ विविधागमवेदिने नमः ॥
५६. ॐ विधिस्तुत्याय नमः ॥
५७. ॐ वन्द्याय नमः ॥
५८. ॐ विरूपाक्षाय नमः ॥
५९. ॐ वरिष्ठाय नमः ॥
६०. ॐ गरिष्ठाय नमः ॥
६१. ॐ वज्राङ्कुशधराय नमः ॥
६२. ॐ वरदाभयहस्ताय नमः ॥
६३. ॐ वामनाय नमः ॥
६४. ॐ ज्येष्ठापत्नीसमेताय नमः ॥
६५. ॐ श्रेष्ठाय नमः ॥
६६. ॐ मितभाषिणे नमः ॥
६७. ॐ कष्टौघनाशकर्त्रे नमः ॥
६८. ॐ पुष्टिदाय नमः ॥
६९. ॐ स्तुत्याय नमः ॥
७०. ॐ स्तोत्रगम्याय नमः ॥
७१. ॐ भक्तिवश्याय नमः ॥
७२. ॐ भानवे नमः ॥
७३. ॐ भानुपुत्राय नमः ॥
७४. ॐ भव्याय नमः ॥
७५. ॐ पावनाय नमः ॥
७६. ॐ धनुर्मण्डलसंस्थाय नमः ॥
७७. ॐ धनदाय नमः ॥
७८. ॐ धनुष्मते नमः ॥
७९. ॐ तनुप्रकाशदेहाय नमः ॥
८०. ॐ तामसाय नमः ॥
८१. ॐ अशेषजनवन्द्याय नमः ॥
८२. ॐ विशेशफलदायिने नमः ॥
८३. ॐ वशीकृतजनेशाय नमः ॥
८४. ॐ पशूनां पतये नमः ॥
८५. ॐ खेचराय नमः ॥
८६. ॐ खगेशाय नमः ॥
८७. ॐ घननीलाम्बराय नमः ॥
८८. ॐ काठिन्यमानसाय नमः ॥
८९. ॐ आर्यगणस्तुत्याय नमः ॥
९०. ॐ नीलच्छत्राय नमः ॥
९१. ॐ नित्याय नमः ॥
९२. ॐ निर्गुणाय नमः ॥
९३. ॐ गुणात्मने नमः ॥
९४. ॐ निरामयाय नमः ॥
९५. ॐ निन्द्याय नमः ॥
९६. ॐ वन्दनीयाय नमः ॥
९७. ॐ धीराय नमः ॥
९८. ॐ दिव्यदेहाय नमः ॥
९९. ॐ दीनार्तिहरणाय नमः ॥
१००. ॐ दैन्यनाशकराय नमः ॥
१०१. ॐ आर्यजनगण्याय नमः ॥
१०२. ॐ क्रूराय नमः ॥
१०३. ॐ क्रूरचेष्टाय नमः ॥
१०४. ॐ कामक्रोधकराय नमः ॥
१०५. ॐ कलत्रपुत्रशत्रुत्वकारणाय नमः ॥
१०६. ॐ परिपोषितभक्ताय नमः ॥
१०७. ॐ परभीतिहराय नमः ॥
१०८. ॐ भक्तसङ्घमनोऽभीष्टफलदाय नमः ॥
॥ इति शनि अष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णम् ॥